Đấu giá QSD 72 suất đất xã Nguyên Hòa ngày 19/06/2022 tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 72 suất đất xã Nguyên Hòa ngày 19/06/2022 tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 72 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Cừ – Địa chỉ: Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

➡️ Khu LK-03:

- Giá khởi điểm: 16.000.000 đồng/1m2; suất số 17 (diện tích 104,47m2);

- Giá khởi điểm: 14.400.000 đồng/1m2; suất số 22 (diện tích 96,27m2);

- Giá khởi điểm: 14.400.000 đồng/1m2; suất số 8 (diện tích 98,88m2);

- Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng/1m2; Các suất từ số 09 đến 16 (diện tích 100m2/suất);

- Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng/1m2; Các suất từ số 18 đến 21 (diện tích từ 82m2 đến 92m2/suất);

- Giá khởi điểm: 9.200.000 đồng/1m2; suất số 01 (diện tích 98,88m2);

- Giá khởi điểm: 7.600.000 đồng/1m2; Các suất từ số 02 đến 07 và từ số 23 đến 30 (diện tích 100m2/suất).

➡️ Khu LK-04:

- Giá khởi điểm: 11.000.000 đồng/1m2; suất số 01 (diện tích 175m2);

- Giá khởi điểm: 11.000.000 đồng/1m2; suất số 17 (diện tích 166,62m2);

- Giá khởi điểm: 10.200.000 đồng/1m2; suất số 16 (diện tích 155,86m2);

- Giá khởi điểm: 10.200.000 đồng/1m2; suất số 36 và 37 (diện tích 164,85 - 181,61m2/suất);

- Giá khởi điểm: 8.500.000 đồng/1m2; Các suất từ số 02 đến 15 (diện tích 113,50 - 175m2/suất);

- Giá khởi điểm: 8.500.000 đồng/1m2; Các suất từ số 18 đến 35 (diện tích 116,26 - 175m2/suất);

- Giá khởi điểm: 7.600.000 đồng/1m2; Các suất từ số 38 đến 42 (diện tích 112,04 - 143,95m2/suất).

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

☑️ Tiền đặt trước:

STT

Tên suất đất

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tổng giá trị suất đất theo giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

 (đồng)

I

 LK - 03

1

LK03-01

98,88

9.200.000

909.696.000

150.000.000

2

LK03-02

100,00

7.600.000

760.000.000

150.000.000

3

LK03-03

100,00

7.600.000

760.000.000

150.000.000

4

LK03-04

100,00

7.600.000

760.000.000

150.000.000

5

LK03-05

100,00

7.600.000

760.000.000

150.000.000

6

LK03-06

100,00

7.600.000

760.000.000

150.000.000

7

LK03-07

100,00

7.600.000

760.000.000

150.000.000

8

LK03-08

98,88

14.400.000

1.423.872.000

200.000.000

9

LK03-09

100,00

12.000.000

1.200.000.000

200.000.000

10

LK03-10

100,00

12.000.000

1.200.000.000

200.000.000

11

LK03-11

100,00

12.000.000

1.200.000.000

200.000.000

12

LK03-12

100,00

12.000.000

1.200.000.000

200.000.000

13

LK03-13

100,00

12.000.000

1.200.000.000

200.000.000

14

LK03-14

100,00

12.000.000

1.200.000.000

200.000.000

15

LK03-15

100,00

12.000.000

1.200.000.000

200.000.000

16

LK03-16

100,00

12.000.000

1.200.000.000

200.000.000

17

LK03-17

104,47

16.000.000

1.671.520.000

200.000.000

18

LK03-18

83,50

12.000.000

1.002.000.000

200.000.000

19

LK03-19

82,00

12.000.000

984.000.000

150.000.000

20

LK03-20

87,00

12.000.000

1.044.000.000

200.000.000

21

LK03-21

92,00

12.000.000

1.104.000.000

200.000.000

22

LK03-22

96,27

14.400.000

1.386.288.000

200.000.000

23

LK03-23

100,00

7.600.000

760.000.000

150.000.000

24

LK03-24

100,00

7.600.000

760.000.000

150.000.000

25

LK03-25

100,00

7.600.000

760.000.000

150.000.000

26

LK03-26

100,00

7.600.000

760.000.000

150.000.000

27

LK03-27

100,00

7.600.000

760.000.000

150.000.000

28

LK03-28

100,00

7.600.000

760.000.000

150.000.000

29

LK03-29

100,00

7.600.000

760.000.000

150.000.000

30

LK03-30

100,00

7.600.000

760.000.000

150.000.000

II

  LK - 04

1

LK04-01

175,00

11.000.000

1.925.000.000

200.000.000

2

LK04-02

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

3

LK04-03

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

4

LK04-04

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

5

LK04-05

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

6

LK04-06

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

7

LK04-07

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

8

LK04-08

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

9

LK04-09

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

10

LK04-10

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

11

LK04-11

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

12

LK04-12

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

13

LK04-13

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

14

LK04-14

113,50

8.500.000

964.750.000

150.000.000

15

LK04-15

113,50

8.500.000

964.750.000

150.000.000

16

LK04-16

155,86

10.200.000

1.589.772.000

200.000.000

17

LK04-17

166,62

11.000.000

1.832.820.000

200.000.000

18

LK04-18

152,03

8.500.000

1.292.255.000

200.000.000

19

LK04-19

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

20

LK04-20

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

21

LK04-21

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

22

LK04-22

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

23

LK04-23

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

24

LK04-24

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

25

LK04-25

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

26

LK04-26

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

27

LK04-27

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

28

LK04-28

175,00

8.500.000

1.487.500.000

200.000.000

29

LK04-29

136,30

8.500.000

1.158.550.000

200.000.000

30

LK04-30

140,62

8.500.000

1.195.270.000

200.000.000

31

LK04-31

144,93

8.500.000

1.231.905.000

200.000.000

32

LK04-32

137,14

8.500.000

1.165.690.000

200.000.000

33

LK04-33

146,22

8.500.000

1.242.870.000

200.000.000

34

LK04-34

116,26

8.500.000

988.210.000

150.000.000

35

LK04-35

121,15

8.500.000

1.029.775.000

200.000.000

36

LK04-36

181,61

10.200.000

1.852.422.000

200.000.000

37

LK04-37

164,85

10.200.000

1.681.470.000

200.000.000

38

LK04-38

119,34

7.600.000

906.984.000

150.000.000

39

LK04-39

115,68

7.600.000

879.168.000

150.000.000

40

LK04-40

112,04

7.600.000

851.504.000

150.000.000

41

LK04-41

143,95

7.600.000

1.094.020.000

200.000.000

42

LK04-42

135,40

7.600.000

1.029.040.000

200.000.000

lập vi bằng, thừa phát lại văn giang, vi bằng nhà đất, lập vi bằng mua bán đất đấu giá

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 20/05/2022 đến 17h00’ ngày 16/06/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 16/06/2022.

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản:Người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ UBND huyện Phù Cừ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên vào 08h30’ các ngày 01/06/202202/06/2022 (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 15/06/2022 đến 16h30’ ngày 17/06/2022 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên theo bước giá.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 07h30’ ngày 19/06/2022 (Chủ nhật) tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

6️⃣ Quy định về phòng chống dịch Covid-19: 

Khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định 5K của Bộ Y tế

Thông tin liên hệ: Chi nhánh công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 033.323.1493 – 0975.462.589

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay