Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A tại Tổ dân phố số 2 và Tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A tại Tổ dân phố số 2 và Tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
logo
5 stars - based on 1 reviews

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long CN Yên Bái tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A tại Tổ dân phố số 2 và Tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái. Địa chỉ: Số nhà 121, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá:

1.1. Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A tại Tổ dân phố số 2 và Tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1.1.1. Vị trí các thửa đất đấu giá: Được xác định tại Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 101-2022; tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập tháng 11/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, thẩm định tháng 11/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái phê duyệt tháng 11/2022; Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 86-2022, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập tháng 10/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái kiểm tra phê duyệt tháng 10/2022.

1.1.2. Tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất:

Tổng diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A tại Tổ dân phố số 2 và Tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái là 93.199,09 m2

 Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 40.893,79 m2, trong đó:

+ Đất ở tại đô thị (ODT) là 39.599,02 m2 (gồm các thửa đất số 741, 743, 744, 745, 748, 749, 750, 753, 755, 788, 791, 792, 795, 802, 804)

+ Đất thương mại, dịch vụ (TMD) là 1.294,77 m2 (thửa đất số 789).

1.1.3. Địa chỉ khu đất: Tổ dân phố số 2 và tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

1.1.4. Hiện trạng khu đất: Hiện trạng khu đất ranh giới rõ ràng, không tranh chấp về đất đai. Khu đất đã được giải phóng mặt bằng sạch.

1.1.5. Hạ tầng kỹ thuật và diện tích, cơ cấu sử dụng đất của dự án: Đơn vị trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và tiến độ thời gian thực hiện theo đúng Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu dân cư thị trấn Mậu A (khu vực tổ dân phố số 2, số 3) huyện Văn Yên; Quyết định số 689/QĐ-UBND (Cấp lần đầu ngày 28/4/2022) của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Quyết định số 1920/QĐ-UBND (Cấp lần đầu ngày 28/4/2022; Điều chỉnh lần thứ nhất ngày 21/10/2022) của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Tổng diện tích thực hiện dự án là 93.199,09 m2, cơ cấu sử dụng đất, như sau:

- Tại Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 86-2022; tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập tháng 10/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái kiểm tra phê duyệt tháng 10/2022, diện tích giao thông là 119,2 m2 (thửa đất số 782).

- Tại Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 101-2022; tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập tháng 11/2022, Văn phòng Đăng kí đất đai kiểm tra, thẩm định tháng 11/202, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái kiểm tra phê duyệt tháng 11/2022, diện tích 93.199,09 m2.

+ Đất ở tại đô thị (ODT) là 39.800,36 m2 (gồm các thửa đất số: 741; 743; 744; 745; 748; 749; 750; 753; 755; 788; 791; 792; 795; 798; 802; 804; 809) trong đó diện tích 201,34 m2 (gồm các thửa dất số 798, 809) sau khi nhà đầu tư trúng đấu giá hoàn thiện hạ tầng bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên quản lý theo quy hoạch.

+ Đất thương mại, dịch vụ (TMD) là 1294,77 m2 (thửa đất số 789);

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng (DKV) là 8,748,01 m2 (thửa đất số 739; 742; 746; 754; 794; 796);

+ Đất công trình công cộng khác (DCK) là 3.254,84 m2 (thửa đất số 738; 752; 756; 757; 790; 800; 805);

+ Đất giao thông (DGT) là 36.937,29 m2 (thửa đất số 740; 787; 797; 803);

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (DGD) là 2.076,65 m2 (thửa đất số 751);

+ Đất sinh hoạt cộng đồng (DSH) là 935,97 m2 (thửa đất số 801);

+ Đất công trình năng lượng (DNL) là 32,0 m2 (thửa đất số 747; 793).

1.1.6. Quy định về xây dựng công trình trên đất của Nhà đầu tư trúng đấu giá:

a, Nhà đầu tư thực hiện các hạng mục công trình theo đúng Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 18/2/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thị trấn Mậu A (khu vực tổ dân phố số 2, số 3) huyện Văn Yên; Quyết định số 689/QĐ-UBND (cấp lần đầu ngày 28/4/2022) của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Quyết định số 1920/QĐ-UBND (Cấp lần đầu ngày 28/4/2022; điều chỉnh lần thứ nhất ngày 21/10/2022) của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái trên cơ sở xác định các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình gắn liền với đất đấu giá của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 194/TTr-TTPTQĐ ngày 25/11/2022 kèm Phương án đấu giá cụ thể:

* Đầu tư xây dựng hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thuật trong diện tích thực hiện dự án 93.199,09 m2 theo quy hoạch, chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

- Nhà ở liền kề:

+ Xây thô hoàn thiện mặt ngoài 72 căn, diện tích đất là 8.222,96 m2, mật độ xây dựng từ 80% - 100%, diện tích xây dựng 6.890,07 m2, tầng cao 04 tầng, diện tích sàn xây dựng 27.560,26 m2 tại vị trí các thửa đất thuộc vị trí 1 đường QH rộng 22,5m và đường Lý Tự Trọng (Đường Mậu A – Tân Nguyên) trong khu vực Dự án, gồm: LK-03 (18 căn), LK04 (18 căn); LK-08 (3 căn), LK-09 (3 căn), LK-13 (6 căn), LK-14 (5 căn), LK-19 (2 căn), LK-20 (17 căn).

+ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền đã được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt 280 thửa với diện tích là 28.121,06 m2 tại vị trí 1 đường nội bộ LK-01 (42 thửa), LK-02 (22 thửa), LK-05 (22 thửa), LK-06 (16 thửa), LK-07 (10 thửa), LK-10 (8 thửa), LK-11 (9 thửa), LK-12 (17 thửa), LK-13 (14 thửa), LK-14 (14 thửa), LK-15 (17 thửa), LK-16 (18 thửa), LK-18 (16 thửa), LK-21 (25 thửa), LK-22 (12 thửa); Người nhận chuyển nhượng xây dựng nhà theo quy hoạch với chiều cao không quá 04 tầng, mật độ xây dựng tối đa 80% - 100%;

+ Nhà ở biệt thự: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền đã được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo chấp thuận chủ trương đầu tư và quy hoạch được duyệt 15 thửa đất với diện tích đất là 3.255,0 m2 tại vị trí các thửa đất thuộc vị trí 1 đường nội bộ, gồm OBT-01 (15 thửa); Người nhận chuyển nhượng xây nhà theo quy hoạch với chiều cao không quá 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa 70%.

* Xây dựng hoàn thiện công trình thương mại, dịch vụ với chức năng kinh doanh bể bơi trong nhà, dịch vụ nhà hàng ăn uống, café, kios bán hàng trên diện tích đất là 1.294,77 m2, tại vị trí lô đất TMDV, mật độ xây dựng tối đa 80%, tổng diện tích sàn xây dựng 1.035,82 m2.

* Xây dựng hoàn thiện công trình Nhà văn hóa trên diện tích đất là 935,97 m2, diện tích xây dựng 374,39 m2, chiều cao 2 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40% và bàn giao cho cơ quan nhà nước có quản lý, sử dụng.

* Xây dựng trường mầm non: Xây dựng hoàn thiện trên diện tích đất 2.076,65m2, diện tích xây dựng 1.245,99m2, chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%, diện tích sàn 3.737,97m2 và bàn giao cho cơ quan nhà nước có quản lý, sử dụng.

* Công viên cây xanh, vườn hoa: Xây dựng hoàn thiện trên diện tích đất là 8.780,01m2 với mật độ xây dựng 5%.

* Xây dựng hoàn trả hệ thống mương tiêu: Xây dựng hoàn trả tuyến mương tiêu bằng tuyến cống tròn D400 chiều dài tuyến 155,0 m và D600 chiều dài tuyến 225,0 m.

* Xây dựng tường kè taluy với tổng chiều dài 84,6 m, trong đó: đoạn tường chắn H = 1,5 m có chiều dài khoảng 46,3 m và đoạn tường chắn H = 2 m có chiều dài 18,9 m và đoạn tường chắn H = 2,5 m có chiều dài 19,4 m để đảm bảo việc san nền đáp ứng độ cao thiết kế của dự án và đảm bảo phạm vi ranh giới dự án.

* Di chuyển và thi công hạ ngầm hệ thống điện 35Kv bao gồm tuyến cấp ngầm trung áp sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC có đai thép bảo vệ và có đặc tính chống thấm dọc được ký hiệu là cáp 24Kv-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 x 240mm2, bố trí 1 trạm biến áp 35/10/0.4 Kv, công suất trạm 1600 KVA và lưới hạ thế sử dụng các tuyến cáp ngầm 0.6/1kV, cấp điện áp 380/220V.

Nhà đầu tư sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong diện tích thực hiện dự án 93.199,09 m2 bao gồm: san nền; đường giao thông, bãi đỗ xe; cấp nước; cấp điện; thoát nước; thoát nước thải; thông tin liên lạc;…theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 18/2/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thị trấn Mậu A (khu vực tổ dân phố số 2, số 3) huyện Văn Yên; Quyết định số 689/QĐ-UBND (cấp lần đầu ngày 28/4/2022) của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Quyết định số 1920/QĐ-UBND (Cấp lần đầu ngày 28/4/2022; điều chỉnh lần thứ nhất ngày 21/10/2022) của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực và bàn giao lại cho nhà nước sau khi hoàn thành việc đầu tư, kinh doanh nhà ở.

b, Khái toán tổng vốn đầu tư dự kiến: 376.434.922.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi sáu tỷ, bốn trăm ba mươi tư triệu, chín trăm hai mươi hai nghìn đồng) (Không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Bao gồm: Kinh phí xây dựng hạ tầng và xây dựng công trình là 226.434.922.000 đồng, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến 150.000.000.000 đồng.

1.1.7. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

* Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị (ODT); Đất thương mại, dịch vụ (TMD).

- Đất ở đô thị (ODT)

+ Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

+ Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá lựa chọn nhà đầu tư. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất và người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền của Nhà đầu tư được sử dụng đất ổn định lâu dài.

- Đất thương mại, dịch vụ (TMD)

+ Hình thức: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng: 50 năm.

1.1.8 Phương thức giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng dất, chuyển giao hạ tầng cho Nhà nước:

- Nhà nước tổ chức đầu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, thời hạn giao đất là 50 năm.

- Đối với công trình nhà ở xây thô, Nhà đầu tư dự án bàn giao cho người mua để hoàn thiện; Diện tịch đất chuyển nhượng dưới hình thức phân lô, bán nền người mua tự xây dựng nhà theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

- Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền (thời hạn sử dụng đất là lâu dài), bao gồm:

+ Nhà đấu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng the0 Chấp thuận chủ trương đầu tư và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải, thông tin liên lạc;

+ Nhà đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gốm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có)

+ Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở.

- Các công trình hạ tầng được chuyển giao cho Nhà nước: Đường giao thông; các tuyến cấp điện; chiếu sáng; thông tin viễn thông; cấp, thoát nước; đất cây xanh, thể dục thể thao.

- Cho phép Nhà đầu tư dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền sau khi đã được nhà đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt đối với một phần diện tích đất ở trong Dự án với diện tích 31.376,06m2, tổng số 295 thửa đất, trong đó Đất ở liền kề: Số lượng các lô liền kề (phân lô bán nền); 280 lô; Diện tích đất xây dựng nhà Biệt thự chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền 15 thửa, diện tích 3.255,0 m2.

 

☑️ Tổng giá khởi điểm đấu giá thực hiện dự án: 164.966.357.858 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tư tỷ, chín trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi bảy nghìn, tám trăm năm mươi tám đồng)

- Thực hiện theo Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A tại Tổ dân phố số 2 và Tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

   (Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành)

☑️ Tiền mua hồ sơ: 5.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm triệu đồng/hồ sơ).

☑️ Tiền đặt trước: 32.993.271.500 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, hai trăm bảy mươi mốt nghìn, năm trăm đồng) (Tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị khởi điểm của khu đất đấu giá).

lập vi bằng, thừa phát lại văn giang, vi bằng nhà đất, lập vi bằng mua bán đất đấu giá

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Nhà đầu tư được đánh giá đạt yêu cầu đủ điều kiện tham gia đấu giá khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đất đai; Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và theo quy định tại Điều 10, Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A tại Tổ dân phố số 2 và Tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Nhà đầu tư thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật Đất đai có đủ điều kiện theo quy định và có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

5.1. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 07/12/2022 đến 11h30’ ngày 19/12/2022 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ) trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái. Địa chỉ: Số nhà 121, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

5.2.  Thành phần hồ sơ, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ:

Nhà đầu tư tham gia đấu giá nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 12, Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A tại Tổ dân phố số 2 và Tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Số lượng hồ sơ: 09 bộ (trong đó 01 bộ gốc và 08 bộ phô tô).

Lưu ý: Các trường hợp hồ sơ của Nhà đầu tư nộp sau 11h30’ ngày 19/12/2022 được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

5.3. Thời gian trả kết quả xét hồ sơ năng lực và thông báo nộp tiền đặt trước đối với các trường hợp hồ sơ năng lực đủ điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 19/12/2022.

5.4. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00’ ngày 20/12/2022 đến 16h30’ ngày 21/12/2022 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ). Nhà đầu tư nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái. Địa chỉ: Số nhà 121, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Lưu ý:

- Nhà đầu tư phải nộp bản sao Chứng từ xác định khoản tiền đặt trước đã nộp để tham gia đấu giá khi đến nộp phiếu trả giá.

- Các trường phiếu trả giá của Nhà đầu tư nộp sau 16h30’ ngày 21/12/2022 được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các trường hợp này.

- Phiếu trả giá của Nhà đầu tư khi nộp phải được bọc bằng chất liệu bảo mật và đựng bên trong phong bì A5, dán kín và không có dấu hiệu bị bóc, mở; tại các mép của phong bì đựng phiếu có chữ ký của người đại diện hợp pháp của Nhà đầu tư.

5.5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/12/2022 đến 16h30’ ngày 21/12/2022 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

- Nhà đầu tư có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định.

- Các trường hợp “Báo có” vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái sau 16h30’ ngày 21/12/2022 sẽ không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do Nhà đầu tư chịu.

  1. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: 14h ngày 22/12/2022 (Thứ năm) tại Hội trường Nhà Văn hóa tổ 2, phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái.

          Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái. Địa chỉ: Số 121, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0367929999.

  

 

 

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay