Nghị định số 163.2006.NĐ-CP và nghị định 11/2012/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

Nghị định số 163.2006.NĐ-CP và nghị định 11/2012/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
logo
5 stars - based on 1 reviews

1. Tài sản bảo đảm do các bên thoả thuận và thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ hoặc thuộc sở hữu của người thứ ba mà người này cam kết dùng tài sản đó để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ đối với bên có quyền. Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lai và được phép giao dịch.

2. Tài sản hình thành trong tương lai là tài sản thuộc sở hữu của bên bảo đảm sau thời điểm nghĩa vụ được xác lập hoặc giao dịch bảo đảm được giao kết. Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm cả tài sản đã được hình thành tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm mới thuộc sở hữu của bên bảo đảm.

3. Doanh nghiệp nhà nước được sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Trong trường hợp giao dịch bảo đảm được giao kết hợp pháp và có giá trị pháp lý đối với người thứ ba thì Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác không được kê biên tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ khác của bên bảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

CHI TIẾT: NGHỊ ĐỊNH 163/2006/NĐ-CP VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM VÀ NGHỊ ĐỊNH 11/2012/NĐ-CP SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 163/2006/NĐ-CP

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay