Thông tư số 48/2017/TT-BTC Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá

Thông tư số 48/2017/TT-BTC Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá
logo
5 stars - based on 1 reviews
Thông tư số 48/2017/TT-BTC Quy định mới về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản, theo đó nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Dự toán ngân sách nhà nước giao cho cơ quan được giao thực hiện xác định giá khởi điểm hoặc được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất; tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; các nguồn kinh phí hợp lệ khác theo quy định của pháp luật.

Đối với nguồn kinh phí từ tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân cụ thể như sau:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tối đa

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi điểm a khoản 2 Điều này:

STT

Diện tích đất

Mức thu tối đa

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

2

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000

4

Từ trên 5 ha

5.000.000

Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc bán đấu giá.

Không hoàn lại tiền hồ sơ đối với tổ chức, các nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trong trường hợp cuộc đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản thực hiện thì tổ chức này có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

Số tiền thu được quy định tại điểm a khoản này được tính trừ vào số tiền thù lao dịch vụ đấu giá. Phần còn lại (nếu có) được chuyển về cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán cho các nội dung chi còn lại quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Thông tư này,  nếu còn thừa được nộp vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp số tiền không đủ chi trả tiền thù lao dịch vụ đấu giá, phần còn thiếu được sử dụng từ tiền đặt trước quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này và dự toán của cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này để chi trả.

Trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện thì đơn vị này có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ. Số tiền thu được được sử dụng để chi trả các khoản chi quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này. Phần còn lại chuyển về cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất, nếu còn thừa được nộp vào ngân sách nhà nước.

Khi số tiền không đủ chi cho các khoản chi, áp dụng các quy định tương tự như trường hợp cuộc đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản thực hiện./.

Thông tư 48/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Thông tư 48/2012/TT-BTC , 02/2015/TT-BTC, 335/2016/TT-BTC, Chương III Thông tư 137/2010/TT-BTC .

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay